welkom bij onstuimig We helpen organisaties (klein en groot)
met memorabele sites, apps en digitale diensten.

Verras ons met een bezoekje! Je krijgt onze frisse blik op wat je nu doet en hoe je het veel beter kunt doen. Voor jou en voor ons een kleine moeite en steevast waardevol.

Zo ontdek je zelf waar we goed in zijn: Hooggewaardeerde Digitale Platformen! Altijd beredeneerd vanuit je publiek. Want als mensen blij worden van wat we maken, hebben we ons werk goed gedaan. Vraag maar aan onze klanten.

Meer weten? Vraag 't Ralph! Bel, app of mail 'm.

 
Alle informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij ons een verzoek indienen om deze informatie van onstuimig.nl te laten verwijderen.

 Vanwege het open online karakter van onstuimig.nl en de geplaatste nieuws- en blogberichten bijdragen zijn van verschillende auteurs, hanteert Onstuimig een zogenaamde Notice & Takedown procedure. We zien er zoveel mogelijk op toe dat auteurs en andere personen die tekst- en beeldmateriaal op de site plaatsen niet handelen in strijd met wetgeving op het gebied van het citaat-, auteurs- en portretrecht. Mocht u niettemin stuiten op content die volgens u in strijd is met wettelijke voorschriften of die een inbreuk vormt op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit met redenen omkleed en onder verwijzing van links naar het bedoelde materiaal kenbaar te maken aan post@onstuimig.nl. Normaal gesproken zullen wij binnen 4 weken op uw melding reageren.

Onstuimig wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen.

Graag het verzoek om uw melding in ieder geval te laten bestaan uit de volgende informatie:
- Uw naam
- Uw organisatie, indien van toepassing
- Uw adres
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Een link naar waar u het materiaal aantrof
- Motivering van uw verzoek
- Naam van de rechthebbende

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.
- Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
- Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Indien Onstuimig uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Onstuimig enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

Na ontvangst van uw klacht volgen wij de volgende procedure:
- Wij sturen u een bevestiging van ontvangst;
- Wij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Indien uw klacht op grond van wetgeving plausibel is, zal de publicatie – in afwachting van verificatie van de klacht – direct worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of niet terecht is, zullen we u van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
- Zo nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot de klacht;
- Wij lichten de bron op onstuimig.nl van de content of beelden waarop jouw klacht betrekking heeft, in over uw klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
- Wij onderzoeken de klacht volledig en laten u weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen/zullen nemen;
- Indien het onderzoek aantoont dat u gelijk hebt, zullen wij het onderhavige materiaal definitief van onstuimig.nl verwijderen, tenzij u ons toestemming verleent om het geeft te handhaven.

Laatst bijgewerkt: augustus 2013

Henk houdt ook van de Nacht Als wij slapen verzamelt hij online pareltjes. Want internet slaapt niet. Maak kennis met Henk